Mange selskap bryter fortsatt EUs timeshare-direktiv

Europakommisjonen kom i desember med en rapport som viser at det fortsatt er mange brudd på EUs timeshare-direktiv, og mange som klager.

Klager på tradisjonell timeshare har gått tilbake og klager på ferieklubber har økt kraftig siden 2012. I dette hotellet i Arguineguin på Gran Canaria holder den ferieklubben det blir klaget mest på til Forbruker Europa til, Orbit Travel, tidligere Go-Compass og Voyager Travel. Foto: Hugo Ryvik

En av fem klager kommer fra nordmenn og svensker, viser rapporten.

Dette klages det mest på

  • Åtte av ti ble spurt om å betale penger før angrefristen gikk ut. Dette viser at bransjen ikke respekterer denne delen av direktivet, og at håndhevingen må forbedres, står det i rapporten.
  • Nesten fire av ti opplevde problemer med å avslutte avtalen i angreperioden.
  • Avslutting av kontrakter er et av de mest problematiske områdene. Dette er imidlertid ikke regulert i dagens timeshare-direktiv.
  • Mange opplever at vedlikeholdsavgiften ble satt opp uten saklig grunn. Dette er heller ikke regulert i timeshare-direktivet.
  • Sju av ti hevder at de ikke ble godt nok informert om kontraktmessige vilkår.

Store svakheter

Rapportforfatterne understreker at det også er store svakheter innen straffeforfølgelse av selskaper som bryter direktivet.

På dette punktet blir Spania, som står for halvparten av alle klager som kommer inn til europeiske forbrukerkontor, spesielt trukket frem i rapporten som et land som har lite effektiv straffeforfølgelse på dette området.

Skal beskytte forbrukerne

Direktivet skal beskytte forbrukere innen timeshare, produkter for langtidsferie (ferieklubber og lignende), gjensalg og utvekslingskontakter, det vil si avtaler der du kan bytte til deg ferier i forskjellige ferieanlegg.

Til rapporten er online intervjuer gjennomført med et stort antall timeshare-eiere. 

Færre klager enn før

Klager som ble registrert av ECC-Net i Europa har blitt redusert fra 2150 per år i perioden 2008-2011 til 1820 per år i perioden 2012-2013, altså etter at det gjeldende direktivet ble satt ut i livet og erstattet et tidligere direktiv.

 Det tyder på at det nye direktivet har hatt en positiv effekt.

Den britiske foreningen for timeshare-eiere, Tatoc, har også registrert en tydelig nedgang i antall klager som gjelder britiske timeshare-eiere. Disse står for over halvparten av klagene, ifølge ECC-Net.

Rapportforfatterne konkluderer da også med at direktivet i det store og hele er et nyttig verktøy, til tross for en del svakheter.

Mange flere klager på ferieklubber

Nesten seks av ti som svarte på undersøkelsen hadde timeshare-kontrakter i Spania, men bare 16 prosent av klagene var rettet mot tradisjonelle timeshare-selskaper, viser undersøkelsen.

Det har vært en sterk økning i klager på det som defineres som ferieprodukter av lang varighet, slik som ferieklubber der medlemskap gir deg mulighet til å bestille ferieopphold med rabatt verden over.

Klager på slike langtids ferieprodukter har økt fra 11,5 prosent før det nye direktivet kom til 57,2 prosent etter at det kom.

Tydelige krav

Det gjeldende direktivet sier at betaling for ferieklubbkontrakter skal gjøres i årlige avdrag av lik størrelse. Dessuten at kontraktene skal kunne avsluttes uten gebyrer fra det øyeblikket kunden blir bedt om å betale andre avdrag.

De klagene som går igjen for slike kontrakter er manglende overholdelse av pre-kontraktuelle krav til informasjon, slik som misvisende informasjon om produktet og villedende informasjon om muligheten til å videreselge og om angrerett.

Tall fra ECC-Net data viser at nesten en av seks klager koblet til timeshare-direktivet er mot ferieklubber.

Det tyder på at håndhevingstiltak må styrkes for spørsmål knyttet til denne typen virksomhet, står det i rapporten.

Problematisk å avslutte kontrakter

Avslutting av kontrakter er et forhold som ikke er regulert i dagens timeshare-direktiv. Forskning viser at dette er et av de mest problematiske områdene, påpeker rapporten.

Det er særlig for svært langsiktige kontrakter og livstidskontrakter at problemer oppstår når timeshare-eieren dør og arvingene ønsker å avslutte kontrakten.

Rapporten peker på at slike saker bør og skal bli prøvd i forhold til et annet EU-direktiv, 93/13/EEC, som gjelder urettferdige kontraktsvilkår. De fleste timeshare-eiere er imidlertid tilsynelatende uvitende om denne muligheten.

Prosedyrer og vilkår for å avslutte kontrakter bør reguleres i de forskjellige EU-landene, og varierer i mellom landene.

Må løses på nasjonalt plan

Rapporten peker på at problemet kan løses med en mer proaktiv holdning fra nasjonale myndigheter, tiltak for økt oppmerksomhet om problemstillingene hos forbrukerne, og juridiske tiltak av timeshare-foreninger og forbrukerorganisasjoner.

Problemet er størst i visse land, slik som Spania, Portugal, Frankrike og Italia, hvor timeshare er ansett som en rettighet til en eiendom, slik at eierne må registreres i det nasjonale eiendomsregisteret.

Kontraktene blir dermed automatisk arvet, så godt som uten muligheter for arvingene til å avslutte dem, med mindre de klarer å selge dem til noen andre.

Israel har løst problemet

Et land som står utenfor EU, Israel, har løst dette i et tillegg til konsumentloven som trådde i kraft i september 2014.

Dette gir timeshare-kunder som har inngått avtaler før 14. mars 2014 anledning til å kansellere kontrakten ved å sende en skriftlig melding.

Kontrakten blir da kansellert ved utgangen av neste årsperiode, og det er ikke tillatt å ta avgifter for kanselleringen.

Nye produkter omgår direktivet

Rapporten berører også nye ferieprodukter som tilsynelatende forsøker å omgå timeshare-direktivet, og som bør tas tak i for å få stoppet.

Korttids ferieprodukter (kortere enn ett år) og kredittordninger for fritidsproduktet er spesielt nevnt.

En måte å forsøke å omgå direktivet om at enhver forhåndsbetaling er forbud, er at det blir opprettet en egen kontrakt for dette.

Nesten ingen lyktes med gjensalg

For eldre timeshare-produkter blir problemer med at selgerne har forespeilet kjøperne at det er en god investering som gir verdistigning også nevnt.

Gjensalg av kontrakter blir også berørt i rapporten. Andelen klager på dette lå på cirka 10 prosent, men hele 93,5 prosent av de som prøvde å selge timeshare-kontraktene, mislyktes.

Klagene gikk mest på at agenter som sto for gjensalget tok et depositum selv om et gjensalg ikke ble gjennomført.

Dagens timeshare-direktiv forbyr enhver forhåndsbetaling før salget av timeshare- eller ferieklubbkontrakten er gjennomført.

Direktivet har hjulpet

Timeshare-direktivet har hjulpet i to omganger, hevder Ragnar Wiik, direktør i Forbruker Europa.

Etter det første direktivet ble det en tilpasning slik at man fanget opp lignende kontrakter som for eksempel ferieklubb og kjøp av dataprogram hvor leveransen var timeshare/ferieklubb, ifølge Wiik.

Bekrefter trenden

Forbruker Europa har også opplevd at antallet klager har gått tilbake etter at det nyeste direktivet kom, og at klager på tradisjonell timeshare har gått tilbake, mens klager på ferieklubber har økt sterkt.

– Årsaken til økt klagefrekvens på ferieklubbavtaler er at disse er markedsført aggressivt overfor forbrukere etter at timeshare-salget stilnet, mest sannsynlig grunnet det første timeshare-direktivet, sier Wiik til Canariajournalen.

Forsøker å omgå direktivet

Nye løsninger som nå utfordrer den eksisterende reguleringen er at kjøperne blir eiere i et selskap – og da angivelig ikke lengre kan påberope seg forbrukerbeskyttelse, ifølge Wiik.

– Vi mener dette ikke kan stå seg hvis formålet er timeshare/ferieklubb-avtaler, men i en annen rettslig konstruksjon. Dette begrunner vi i at timeshare-direktivet også gjelder timeshare-lignende tjenester, og at omgåelsesforsøk vil kunne rammes av direktivet om urimelige avtalevilkår.

Useriøse aktører

– Hvorfor tror du at selskapene ikke respekterer direktivets krav om at de ikke kan ta forhåndsbetalt?

– Det er lett å tenke seg at de ønsker mest mulig penger innbetalt raskest mulig, og så får de ta utfordringene i etterkant. Dette er nok symptomatisk for useriøse aktører, uavhengig av bransje, svarer Wiik.

– Får dere mange klager på at folk har problemer med å avslutte avtalen i angreperioden?

– Ja, det er helt vanlig at de som kontakter oss opplever at angreretten ikke respekteres.

– Er det også mange henvendelser fra folk som har problemer med å avslutte kontraktene?

– Ja, særlig for timeshare-eiere som er blitt eldre og ikke like lett kan nyttiggjøre seg av avtalen, og opplever at vedlikeholdskostnadene øker.

Rom for forbedringer

Selv om timeshare-direktivet har hjulpet, syns Ragnar Wiik det er på tide å endre direktivet, og innførte en mer konkret regulering av pris, kostnader, varighet på avtalene og vilkår for oppsigelse og restitusjon.

Wiik peker på at reguleringen av timeshare-markedet i seg selv er spesielt innen EU da det er få bransjer som har spesialregulering på EU-nivå.

– Meg bekjent gjelder dette bare bank og forsikringsbransjen i forbrukerforhold.

Ned fra 295 i 2013 til 130 i 2015

Forbruker Europa har ikke registrert alle henvendelser de har mottatt i år inn i sine systemer ennå, men har hittil registrert 23 henvendelser/saker, hvorav 12 med sikkerhet vedrørte det nyeste EU-direktivet.

I 2012 fikk Forbruker Europa totalt 200 henvendelser. I 2013 gikk antallet opp til 295, året etter falt det til 116 og i 2015 var det 130.

Angrer når de kommer hjem

Flere av henvendelsene forbrukerorganisasjonen nå mottar vedrører avtaler som er inngått mens folk var på ferie, og hvor forbrukerne ønsker å gå ut av avtalen når de kommer hjem.

Mange saker kan da løses ved å bruke angreretten, ifølge rådgiver Hanne Alette Hillestad i Forbruker Europa.

Hun tror antallet saker kan reduseres ytterligere med enda tydeligere informasjon ut til forbrukerne fra deres side om rettigheter etter direktivet, i tillegg til å gjøre forbrukerne bevisste på konsekvensene av å inngå slike avtaler.

Timeshare-organisasjon tilfreds med direktivet

Sue McNicol, kommunikasjonsdirektør i RDO, en bransjeorganisasjon for timeshare, ferieklubber og lignende i Europa, hevder at de synes timeshare-direktivet, sammen med RDOs «code of conduct», gir god beskyttelse for kundene.

– V har registrert at antallet klager på timeshare har blitt vesentlig redusert. RDO mottok bare 23 klager i 2015 og 24 i 2014, nesten 50 prosent færre enn i 2013, sier hun til Canariajournalen.no.

RDO er tilfreds med evalueringsrapportens konklusjon om at direktivet virker å være et generelt nyttig verktøy for å beskytte forbrukerne, og at det ikke ser ut til å være behov for å modifisere eller utvide direktivet.

RDO ser ingen problemområder eller gråområder i direktivet for salg av tradisjonelt timeshare-salg, men har bekymringer om langtids ferieprodukter.

– Noen operatører av slike ferieprodukter ser ut til å finne veier å omgå direktivet på, for eksempel ved å hevde at de markedsfører et stort utvalg produkter i tillegg til ferieopphold, slik som teaterbilletter, reisebilletter og sportsarrangementer, sier McNicol.

RDO er også bekymret over mangelen på håndhevelse av direktivet for å sikre at operatører av langsiktige ferieprodukter er i samsvar. Myndigheter i EU bør legge vekt på sin innsats for å takle svindel på dette området, sier McNicol.

– Vi er enige med kommisjonens kommentarer om at politimyndigheter bør være raskt informert med sikte på å starte etterforskning der hvor adferd peker mot brudd på strafferetten, sier hun.

På tide å fornye

Ragnar Wiik, direktør i Forbruker Europa, anser at det er på tide å fornye timeshare-direktivet. Foto: Forbruker Europa.